Členstvo v klube

Členom (ďalej len „Člen“) SKCHŠ môže byť fyzická osoba, ktorá je majiteľom alebo chovateľom škrečkov, alebo ktorá má záujem o chov, rozvoj chovateľstva a zlepšovanie podmienok ich chovu, a ktorá súhlasí so Stanovami a činnosťou SKCHŠ. Chov škrečkov nie je podmienkou. Členom SKCHŠ môže byť aj právnická osoba.

Členstvo v združení vzniká prijatím člena Radou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Žiadosť vám na požiadanie zašelem e-mailom.

Členstvo môže byť aj čestné. Čestné členstvo môže udeliť Rada fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa významne pričinila o rozvoj SKCHŠ, alebo o rozvoj chovateľstva škrečkov, alebo o zlepšenie podmienok chovu škrečkov. Prijímaný čestný člen musí súhlasiť s členstvom a so Stanovami klubu  a činnosťou SKCHŠ.

Dokladom o členstve je členský preukaz a potvrdenie o zaplatení členského príspevku na príslušný kalendárny rok. Členský príspevok na rok 2012 je určený vo výške 10 EUR. Pri čestnom členstve je Člen oslobodený od platenia členského príspevku.

Zoznam členov je zverejňovaný v klubovom časopise a na www stránke.

Každý člen SKCHŠ má právo:

 • podieľať sa na činnosti SKCHŠ,
 • voliť a byť volený do orgánov SKCHŠ (s výnimkou podľa týchto Stanov). Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas,
 • obracať sa na orgány SKCHŠ s námetmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať stanovisko,
 • byť prítomný na rokovaniach Rady,
 • zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných SKCHŠ,
 • podieľať sa na výhodách členov SKCHŠ,
 • podieľať sa na stanovení cieľov a foriem činnosti SKCHŠ,
 • byť informovaný o činnosti SKCHŠ,
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov SKCHŠ,
 • odvolávať sa proti rozhodnutiam orgánov SKCHŠ v neprospech člena,
 • žiadať plnenie uznesení prijatých orgánmi SKCHŠ,
 • registrovať si na základe písomnej žiadosti vlastnú chovateľskú stanicu škrečkov.

Každý člen má povinnosť: Povinnosti členov

 • dodržiavať stanovy, smernice a ostatné vnútorné predpisy SKCHŠ,
 • platiť v stanovenom termíne členské príspevky schválené členskou schôdzou na príslušný kalendárny rok; od tejto povinnosti je oslobodený čestný člen. Výšku členského príspevku navrhuje rada s ohľadom na predpokladané výdavky. Schvaľuje ju členská schôdza. Termíny a spôsob platenia členského príspevku stanoví rada vo vnútornom predpise,
 • vystupovať a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy SKCHŠ a jeho členov. Členovia majú zakázané mariť ciele SKCHŠ a činnosti smerujúce k ich dosiahnutiu,
 • zúčastňovať sa členských schôdzí,
 • aktívne pracovať vo funkcii, do ktorej bol zvolený,
 • dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú chovu, držby, starostlivosti a ochrany zvierat, a to aj vo vzťahu k iným zvieratám než sú škrečky,
 • pomáhať pri plnení cieľov SKCHŠ,
 • aktívne sa podieľať na práci SKCHŠ,
 • podľa rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom SKCHŠ,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok SKCHŠ,
 • chovať škrečky v súlade s uzneseniami a vnútornými predpismi prijatými SKCHŠ a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, príp. aj krajiny, v ktorej sa chovateľ alebo majiteľ škrečka nachádza.

Ďalšie povinnosti Členov môže schváliť Členská schôdza.

 

Členstvo v SKCHŠ zaniká:

 • vystúpením,
 • úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
 • zánikom SKCHŠ,
 • vylúčením z dôvodu nečinnosti člena,
 • nezaplatením členského príspevku v termíne jeho splatnosti,
 • nevyrovnaním finančných podlžností voči SKCHŠ do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. O výnimkách v termíne uhradenia podlžností Člena voči SKCHŠ rozhoduje Rada,
 • vylúčením z niektorého z nasledujúcich dôvodu:
 1. člen porušuje stanovy SKCHŠ,
 2. člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,
 3. člen nedodržuje smernice alebo iné vnútorné predpisy vydané SKCHŠ,
 4. člen chová škrečky v rozpore so smernicami alebo inými vnútornými predpismi SKCHŠ, alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky o ochrane zvierat, alebo ak porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti chovu, držby, starostlivosti alebo ochrany zvierat vo vzťahu k hocakému zvieraťu,
 5. ak je člen tzv. množiteľ, teda chová a rozmnožuje škrečky za účelom zisku (finančného alebo iného hmotného či nehmotného prospechu) z ich predaja ako krmivo pre iné zvieratá alebo predaja do obchodov, ktoré sa zaoberajú predajom živých zvierat; uvedené sa vzťahuje aj na prípady, ak člen dá alebo odovzdá škrečky bezodplatne,
 6. člen poškodzuje dobré meno SKCHŠ alebo jeho členov,
 7. z iných vážnych dôvodov.

O vylúčení člena rozhoduje Rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať vylúčený člen odvolanie rade SKCHŠ. Odvolanie musí byť písomné a musí byť doručené na adresu SKCHŠ do 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol člen písomne informovaný o vylúčení. Zánikom členstva stráca člen všetky práva voči SKCHŠ, ktoré vyplynuli z jeho členstva, napr. právo na vydávanie preukazov pôvodu SKCHŠ. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku ani jeho pomernej časti, ktorý zaplatil na príslušný kalendárny rok. Člen, ktorého členstvo v SKCHŠ zaniklo, je povinný do 15 kalendárnych dní odo dňa zániku jeho členstva vrátiť členský preukaz a to osobným alebo iným doručením na adresu SKCHŠ. Zánikom členstva nezanikajú neuhradené podlžnosti člena, ktorého členstvo v SKCHŠ zaniklo. Ide najmä o povinnosť uhradiť členský príspevok na príslušný kalendárny rok, povinnosť vyrovnať ostatné finančné a majetkové podlžnosti voči SKCHŠ a pod.